... پر از ناگفته ام ... قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن. از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم. اشکهایی را بریز که من ریختم... دردها و خوشی های من را تجربه کن. سالهایی را بگذران که من گذراندم روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن همانطور که من انجام دادم! بعد، آن زمان است که می توانی در مورد من قضاوت کنی...   (لطفا مطالب وب را حتی با ذکر منبع هم کپی نکنید؛ ممنون) http://ghalamesiyah.mihanblog.com 2018-06-18T03:30:06+01:00 text/html 2016-12-28T05:30:00+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun *خواستن، توانستن نیست * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/266 <div align="center"><br><font size="3"><b><img class="irc_mi iv2ePscpEDjI-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫دنیای داغون‬‎" style="margin-top: 59px;" src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2016/10/20/19/500x500_1476977789073688.png" height="363" width="363"><br><br>دنیای ما بودن<font size="1">،</font> به اندازه قدرت وصله ی نخ پاره های زانوهای شلوار پسرک ژنده پوش سر چهار راه خیابان نازی آباد بود.<br><br></b></font><font size="3"><b>نه اینکه قدرت نخ پاره ها کم باشد<br>فشار آینده احتمالی زیاد بود.<br><br></b></font><font size="3"><b>و حالا...<br>گهگاهی یادت می افتم. نه به معنای عاشقی و مردن بی تو<br></b></font><font size="3"><b>تا دوست داشتن هست، </b></font><font size="3"><b>عشق دروغی بیش نیست <br>چون تو بلد بودی رسم دنیای جدید را با شکل<br>اما...<br>برای ادامه ی ما بودن فقط خواستن کافی نبود<br>به خدا خواستن، <font color="#990000">توانستن </font>نیست.</b></font><br><br></div><div align="center"><b><font size="2">95/10/8</font></b><br></div><br><div align="center"><font size="3" color="#999900"><b>*******</b><br></font></div><br><i><font size="2">* چقدر زود رویای چند ماهه حقیقی شد اما در نطفه خفه شد.<br><br></font></i><div align="center"><b><font size="2" color="#009900">*******</font></b><br></div><i><font size="2"><br>** <font color="#33CCFF">خدا </font>دمت گرم. خیلی زود راه رو روشن کردی.<br><br></font></i><div align="center"><font size="2"><font color="#009900">*******</font></font><br></div><i><font size="2"><br>*** حس عجیبی دارم. <br>اما سعی می کنم نیمه پر رو ببینم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></i><br> text/html 2016-10-04T05:30:06+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * حمد زمینی * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/265 <div align="center"><font size="3"><b><img class="irc_mi i3aw719qq2ho-pQOPx8XEepE" alt="Image result" style="margin-top: 0px;" src="http://images.persianblog.ir/31339_aWMUD5Qs.jpg" height="316" width="316"><br><br>یک <font color="#CC0000">طرفداری </font>تو امروزه کافی نیست<br><br>زود، پا پس نکش!<br><br>یک بار برای من بجنگ<br><br>تا جهان را به ارتش تو در آورم... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><br><br><font size="2">95/7/13</font><br></b></font></div><br><br><div align="center"><font size="3" color="#999900"><b>*******</b></font><font color="#999900"><br></font></div><font size="2"><br><i>* عاشق <font color="#FF0000">حامد </font>بِه از معشوقه محمود...!!!<br><br></i></font><div align="center"><font size="2"><i><b><font color="#009900">*******</font></b><br></i></font></div><font size="2"><i><br>** من می شناسم تو را از نگاهت؛ از سکوت وحشی چشمانت؛ از موی بی رحم پریشانت!<br><br></i></font><div align="center"><font size="2"><i><b><font color="#009900">*******</font></b><br></i></font></div><font size="2"><i><br>*** منتظرم اما یک مغرور منتظر. یک آن می بینی بی خیال می شوم!<br><font color="#00CCCC">بجنب </font>لطفا...</i></font><br> text/html 2016-04-29T04:30:48+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * ذهن درد * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/264 <div align="center"><img src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/alone3f/e9090faef8152a64cc791cf65887a8bf.jpg" class="irc_mi iNc_zpzLOIQw-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 143px;" width="500" height="333"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3">میدانی؟<br><br></font><font size="3">من آدم قوی ای هستم</font><br><font size="3">قوی و استوار</font><br><font size="3">آدمی که می تواند پشتوانه باشد و به پایداری اش بنازد!</font><br><font size="3">آدمی که محرم راز دردآلود دردمندان است و سنگ صبور سختی های کشیده و ناکشیده دوستان!<br><br></font><font size="3">میدانی؟</font><br><font size="3">من آدم صبوری هستم!</font><br><br><font size="3">اما...</font><br><br><font size="3">وقتی <font color="#CC33CC">هـــــــــــی </font>نمی شود!</font><br><font size="3">وقتی <font color="#CC33CC">هــــــــی </font>بد می شود!</font><br><font size="3">وقتی <font color="#CC33CC">هـــــــی </font>تلخ می شود!</font><br><br><font size="3">...</font><br><br><font size="3">میدانی؟!</font><br><font size="3">نه نمیدانی!</font><br><font size="3">پس بگذریم... :)</font><br><br><br><font size="2">95/2/10</font><br><br><br><font color="#999900"><b><font size="3">*******</font></b></font><br></div><br><i><font size="2"><br>* داستان از کجا شروع شد واقعا نمی دانم!<br>دعا میکنم لااقل به جاهای خوب <font color="#C0C0C0">ختم </font>شود...<br><br></font></i><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="2">*******</font></b></font><br></div><i><font size="2"><br>** زندگی بچه بازی شده است!&nbsp; <font color="#6633FF">تند تند</font> قهر میکنیم<br>اما بچه بازی نمی ماند!&nbsp; <font color="#FF0000">کند کند</font> آشتی می کنیم </font></i><i><font size="2"><font size="1"><i>(امیدوارانه)<br><br></i></font></font></i><div align="center"><b><font color="#009900" size="2">*******</font></b><i><font size="2"><br><br></font></i><div align="right"><i><font size="2">*** سختیش اینه تو روزهایی که دوستانت شادند<br>غرق راحتی، آسایش، رهایی<br>غرق فکرای خوب و هیجان انگیز<br>غرق عشق بازی با عشق از راه رسیده شان<br>غرق کار و زندگی روزمره اما عادیشان<br>.<br>.<br>.<br>من اینجوری ام :) </font></i><font size="2"><i>همش اما <font color="#FF6600">خدا </font>خوب میدونه که چی کشیدم :)<br></i></font></div></div><i><font size="2"><br></font></i><br> text/html 2015-12-11T16:18:09+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * خاطره بازی * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/263 <div align="center"><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://8pic.ir/images/08653358104630231510.jpg" style="margin-top: 158px;" id="irc_mi" height="376" width="376"></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br><br>دستی به قلم دارم و یارم نداند</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br>دل در گرو کویی دارم و خود جا ندارم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br>بس صد بار به قابش خیره شده چَشم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br>از خستگیِ گریزِ یادش خواب ندارم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br>گم شد هر آنچه قافیه ی شعر است و ردیفم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br>دُرِ نگاهش دزدیده هوشیُ و حوّاس ندارم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br>آنگه که لمس کردم آن <font color="#CC33CC">آغوش </font>عجیبش</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br>سرد است هوا چه کنم نا ندارم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br>سال ها بود، نبود و نبودم خیالی</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br>وز ملاقات دوباره خدایا تاب ندارم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br>باز هم سکوت و تنهایی و فکر مشوش</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br>و منی که جز <font color="#666666">لبخند </font>صناعی راه ندارم</span></b></font><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br><br></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"><br>94/9/20</font><font size="2"><br></font><font size="2">18:40</font></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br><br><br><font color="#999900">*******</font><br><i><font size="2"><br></font></i></span></b></font><i><font size="2"><br></font></i><div align="right"><i><font size="2"><b>*</b> شنبه 94/9/14<br>یکی از <font color="#6633FF">بدترین </font>روزهام که تبدیل شد به یکی از <font color="#FF0000">بهترین </font>روزهام...<br>.<br>.<br>.<br>وقتی صبح قراره بری دنبال کارای پایان نامه ت بعد میفهمی که مقدماتش آماده نیست و باز کارات عقب می افته...<br>وقتی با دوستات سر مسائل مختلف بحث میشه و خسته میشی از صحبت باهاشون...<br>وقتی جواب درست و حسابی از کارا و اونایی که باید بگیری، نمیگیری...<br>وتی باهات همکاری نمیکنن و سنگینی کارا رو دوش تو می افته...<br>وقتی هر کاری می کنی کارا لنگه و عقب می افته...<br>وقتی حوصله هیچ کسو نداری...<br>.<br>.<br>.<br>ناچاری دلسرد برگردی خونه. ساعت 11:15 اینا<br>یه حسی میگه الان اگه بشه خوبه ها. پیام میدی بهش:<br>N کاش میشد رفت S! من دارم میرم خونه...<br>و اون جواب میده:<br>P به من زنگ بزن<br>و زنگ میزنی و به طرز عجیبی همه چی جور میشه و تو در عرض 45 دقیقه نه تنها حاضر میشی، بلکه به سر قرارم میرسی...<br>ماشینو پارک میکنی. میدوی که به موقع برسی، چون میدونی تقریبا فقط 12:30 تا 13 رو وقت داری و هر دقیقه دیر شده 60 ثانیه هدر رفته ست!<br>.<br>به آقای دم در سلام میکنی. با خوش رویی سلام میکنه و تعارفت میکنه<br>محل اون خاطره ها عوض شده اما حس خوبت همچنان پابرجاست.<br><font color="#FF0000">قلبت </font>تندتر میزنه...<br>هیچکس تو حیاط نیست!<br>وارد میشی. از اولین نفری که می بینی میپرسی اتاق B کجاست و راهنماییت میکنن. صداش میکنن. میاد بیرون. سلام و احوالپرسی و چه خبر و...!<br>دقیق یادش نیست که کی هستی. هر چقدرم ساده مونده باشی اما باز عوض شدی. معرفی می کنیم. و چقدر خوشحالت میکنه وقتی یهو نگاهش عوض میشه و &nbsp;<font color="#996633">میگه میدونی چقدر چشمم به در بود تا تو بیای؟!</font><br>و تعاریفش از آرام بودنت. از گذشته ساده ت، از اینکه انقدر برایش مهم بودی که اخبارت را از کس دیگه می گرفته...<br>و اما...<br>نوبت به بخش اصلی ماجرا!<br><font color="#CC33CC">عشق ها!!!</font><br>شیرینی بدست وارد اتاقشان میشوی!<br>وای سه عشقت را در یک جا میبینی!<br>ضربان قلبت تند می شود. دست هایت یخ میزنند...<br>و در آغوششان <font color="#CC9933">غرق </font>میشوی...<br>_________________________________<br>دعا دعا میکنی زمان بایستد تا در آغوششان گرم شوی!<br>اما زمان لعنتی باعث میشود زودتر از آنچه میخواهی از آغوششان کنده شوی!<br>شروع میکنند احوال پرسی. اینکه بعد این همه سال چه شده ایم!<br>و باز می بالی به خودت وقتی A با افتخار به همه اطرافیان چندباره و چندباره شغلت را می گوید، انگار پاره تن خودش است که به جای خوبی رسیده!<br>وباز هم میبینی اقتدار <font color="#FF0000">R </font>را!<br>و باز هم میبینی لبخند مهر <font color="#FF0000">A </font>را!<br>و باز هم میبینی آرامش عشقت <font color="#FF0000">M </font>را!<br>_________________________________<br>و چه زود می گذرد ثانیه ها...<br>ثانیه ها<br>ثانیه ها<br>ثانیه ها<br>لعنت بِهتان!!!<br>_________________________________<br><br>دلت میخواهد بگویی می شود یادگار عکسی بندازیم که من در تنهایی هی نگاهتان کنم؟ اما نمیتوانی ولی این ناامیدی را خودشان با دادن شماره شان به بهانه دعوت به عروسی ات و برقراری پل ارتباطی بدل به کورسوی امیدی میکنند!<br>و باز هم ثانیه ها تو را مجبور به رفتن می کنند<br>و باید خداحافظی کنی. با گرمای دوباره آغوششان گول میزنی تلخی رفتن را! و هی به خودت باید بگویی بزرگ شده ای، کنترل کن احساساتت را...<br>.<br>.<br>.<br>یک هفته بود که میخواستم بنویسمشان و نمیشد!<br>بگذریم.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br>و السلام<br><br></font></i><div align="center"><i><font size="2" color="#009900"><b>*******<br></b></font></i></div><i><font size="2"><br>** بعضی ها را نمی توان دوست نداشت!<br>انگار زاده شده اند که تو ببینی شان و بشوند بلای جان دلتنگی هایت...<br>دوری بعضیا رو تحمل نمیتوان کرد، عادت باید کرد.<br>آغوش بعضیارو نمی توان نخواست!<br>باید لمس کنی تک تک سلول هایشان را تا جانی نو بگیرند تک تک سلول هایت!<br><br><font color="#339999">آری، بعضی ها را نمی توان دوست نداشت...</font><br><br></font></i><div align="center"><i><font size="2" color="#009900">*******</font><font size="2"><br></font></i></div><i><font size="2"><br>*** <font color="#C0C0C0">دلتنگم</font>...<br><br><br></font></i><br></div></div></div> text/html 2015-10-23T05:30:00+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * و عاشورایی دیگر * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/260 <p style="text-align: center;"><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRd8-kjOTP8PaVEofx4kf8v5sIZtUrrOEucZD2nPHk9tp9Wbd1UEA" style="margin-left: -3px; margin-right: -1px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRd8-kjOTP8PaVEofx4kf8v5sIZtUrrOEucZD2nPHk9tp9Wbd1UEA" data-sz="f" name="pwGAlnXEJQp2WM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫محرم‬‎" height="303" width="407"></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3">چشم ها را باید شست </font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">راز <font color="#FF0000">عاشورا </font>باید جُست <br></font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="2">94/8/1 </font></p><font size="2"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="2">23:45</font><br></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b> </p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><font color="#999900">*******</font> </font></b></p> <p><br> </p> <font size="2"> </font><p><i><font size="2"><br></font></i> </p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">* یا من کم سعادت و نالایق شده ام یا این به <font color="#999999">ظاهر </font>عزاداری ها خانه نشینم کرده! </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">یا گناهانم آنقدر زیاد شده است که بیرون رفتنم <font color="#3366FF">قسمت </font>نیست یا شهد شیرینی زیارت <font color="#FF0000">عاشورای </font>خانه، خانه نشینم کرده... </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">. </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">. </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">. </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">هر چه که هست شب عاشوراست و من تنها در خانه! قطعا یه جای کار می لنگه </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">حالا یا این نقص از منه یا از هر آنکه بیرون از خانه ست!!! </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2"><br></font></i> </p><i><font size="2"> </font></i><p align="center"><i><font size="2"><font color="#009900"><b>*******</b></font> </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2"><br></font></i> </p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">** انقدر دوست داشتم به همراهی یک <font color="#CC33CC">دوست </font>عزاداری میکردم...</font></i></p><p><i><font size="2">کاش یه دوستی شب قبل پیام میداد که میای این ساعت با هم بریم امام زاده؟!!!<br></font></i></p><p><i><font size="2"><br></font></i> </p><i><font size="2"> </font></i><p align="center"><i><font size="2"><font color="#009900"><b>*******</b></font> </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2"><br></font></i> </p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">*** </font><font size="2"><font size="2">و باز هم محرم و تاسوعا و <font color="#FF0000">عاشورای </font>دیگر </font><font size="2"> </font></font></i></p><p><i><font size="2">و باز هم همه ما بی هیچ <font color="#3366FF">تغییری</font>... <br></font></i></p><p><i><font size="2">.</font></i></p><p><i><font size="2">.</font></i></p><p><i><font size="2">.<br></font></i></p><p><i><font size="2">روز به روز گناهکار تر از قبل </font></i></p><i><font size="2"> </font></i><p><i><font size="2">خدایا به حق <font color="#996633">زِینَبِت </font>دستم را بگیر... </font></i></p> text/html 2015-09-29T05:30:59+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * تهرانی بی تو 2 * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/259 <div style="text-align: center;"><img src="http://rozup.ir/up/1377music/Picture/love77/Love77%288%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>من نوشته ای ندارم.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>این بار فقط <font color="#33cc00">ستاره نوشت</font>...</b></font></div><br><br><br><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#999900">*******</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><i><br></i></div><div><i><font size="2">* <b><font color="#999999">15 </font></b>روز پیش...</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">15 روز پیش آخرین دیدار تو!</font></i></div><div><i><font size="2">تو و دو تن دیگر که چند روزی است آنها هم عزیزی شدند برای خودشان در دل من...</font></i></div><div><i><font size="2">شدیم ما 4 نفر!</font></i></div><div><i><font size="2">ناهار مهمان تو!</font></i></div><div><i><font size="2">و به قول خودت گودبای پارتیت!!!</font></i></div><div><i><font size="2">و آخرین گپ و گفت ها!</font></i></div><div><i><font size="2">آخرین خنده ها</font></i></div><div><i><font size="2">آخرین توصیه ها</font></i></div><div><i><font size="2">آخرین لبخند ها</font></i></div><div><i><font size="2">آخرین سوال ها</font></i></div><div><i><font size="2">و آخرین دیدار تو به عنوان مثلا بزرگ جمع!</font></i></div><div><i><font size="2">________________________________</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><div><i><font size="2">هر کجا هستی باش</font></i></div><div><i><font size="2">موفقیتت <font color="#ff0000">آرزویم </font>است...</font></i></div></div><div><i><font size="1">94/7/7</font></i></div><div><i><br></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#ff0000"><b>*******</b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><br></i></div><div><i><font size="2">** هر کسی آمد و دستی به <font color="#00cccc">دل </font>ما زد و رفت...</font></i></div><div><i><br></i></div><div><div style="text-align: center;"><i><b><font size="2" color="#ff0000">*******</font></b></i></div></div><div><i><b><font size="2" color="#cc0000"><br></font></b></i></div><div><i><font size="2">*** جانشینت آمده. جایگزینت!</font></i></div><div><i><font size="2">اما هنوز این تویی که <font color="#993399">پابرجایی </font>برای ما چند نفر!</font></i></div><div><i><font size="2">هنوز...</font></i></div> text/html 2015-07-31T04:30:49+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * تهرانی بی تو * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/258 <div align="center"><br><b><font size="3"><img src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/9553662-1200-m.jpg" style="margin-top: 183px;" id="irc_mi" height="293" width="293"><br><br><br>و دلم خالی است!</font></b><br><b><font size="3">دست و دلم می لرزد از نبود احتمالی تو!</font></b><br><b><font size="3">و این چه حسی ست که در دل دارم؟!</font></b><br><br><b><font size="3">می شود بی تو در آن محله سر کرد؟</font></b><br><b><font size="3">می شود بی تو به صندلی تو تکیه زد؟</font></b><br><br><b><font size="3">و این چه حس غریبی ست خدا؟!</font></b><br><b><font size="3">که دلم خالی است؟</font></b></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font><b><font size="3">و تهرانی که با بی <font color="#FF0000">تهرانی </font>سر شود!</font></b><br><b><font size="3">می تواند کنار آید دلم!؟</font></b><br><br><b><font size="3">.</font></b><br><b><font size="3">.</font></b><br><b><font size="3">.</font></b><br><br><b><font size="3">ذهنِ پر و دل خالی!</font></b><br><b><font size="3">بانوی مهتابی؟ می شود مگر بی <font color="#6633FF">حمایت </font>تو گذر کرد؟</font></b><br><br><b><font size="3">آه... دلم چقدر خالی است...!</font></b><br><br><br><font size="3"><br>94/5/7<br>19:00</font><br></div><br><br><br><div align="center"><font size="3" color="#999900"><b>*******</b></font><br></div><br><br><br><font size="1"><br><i><font size="2">* سیاست مسخره رییس سیاست ها!&nbsp;&nbsp; <font color="#CC0000">لعنت</font>!<br><br></font></i></font><div align="center"><i><font size="2" color="#009900"><b>*******</b></font><font size="2"><br></font></i></div><i><font size="2"><br>** دست و دلم به کار نمی ره! نزدیک به سه هفته می شه!&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBS!!!<br><br></font></i><div align="center"><i><font size="2" color="#009900"><b>*******</b></font><font size="2"><br></font></i></div><i><font style="direction: rtl;" size="2"><br>*** و باز هم <font color="#CC9933">آشوبم</font>! آرامشم کوشی؟!<br>.<br>.<br>.<br>من و دل آشوبه! داریم با هم عجین می شویم عجیب...</font></i><br> <div><i><font style="direction: rtl;" size="2"><br></font></i></div><div><i><font style="direction: rtl;" size="2"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font style="direction: rtl;" size="2" color="#ff0000"><b>*******</b></font></i></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="1"><b>بعدترنوشت 1: </b>و &nbsp;امروز من و خبر قطعی رفتنت...</font></div><div><font size="1">21 مرداد 1394...</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">.</font></div><div><font size="1">.</font></div><div><font size="1">.</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><b>بعدتر نوشت 2:</b> و امروز از زبان خودت...&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div><font size="1">22 مرداد 1394...&nbsp;</font></div> text/html 2015-06-16T04:30:29+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * تو ... تمام * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/257 <div align="center"><img src="http://toloesard.persiangig.com/uplod/f_Seviorsevmim_830e786[1].jpg" style="margin-top: 135px;" id="irc_mi" height="345" width="350"><br><b><br></b><font size="3"><b>دوستم دارد<br>دوستم ندارد<br>دوستم دارد<br>دوستم ندارد<br><br>...<br><br>دوستم ندارد!<br>دوستم نداشت!<br>لعنت بر من!<br>چرا تعداد گلبرگ ها را <font color="#999999">شمارش </font>نکرده بودم؟!<br>.<br>.<br>.<br><br><font color="#FF0000">تو </font>...<br><font color="#3333FF">عقل </font>...<br>من ...<br>تمام ...<br>و دیگر هیچ ...</b><br><br><br><br><font size="2">94/3/26<br></font><font size="2">23:10</font><br><br><br><font color="#999900"><b>*******</b></font><br><br></font><br><div align="right"><i><font size="2">* وَ هی سکوتِ تو<br>وَ هی نگاهِ من<br>وَ هی بی خیالیو<br>وَ هی <font color="#FF99FF">خیال </font>من<br>وَ هی سخن از تو و<br>هی تازگی نبودنت...<br><br></font></i><div align="center"><i><font size="2" color="#009900"><b>*******</b></font><font size="2"><br></font></i></div><i><font size="2"><br>** تمامم را تمام نکردی اما بد تا کردی!<br>انقدر یهو؟<br>انقدر سریع؟<br>انقدر ناغافل؟<br>چرا با یک <font color="#FF6600">لمس </font>مرا از ذهنت پاک کردی؟ چرا؟<br><br></font></i><div align="center"><i><font size="2" color="#009900"><b>*******</b></font><font size="2"><br></font></i></div><i><font size="2"><br></font><font size="2">*** دلم هوای نوشتن کرد یهو.</font><font size="2"><br>مثل پیام <font color="#993399">یهوییِ </font>تو...<br>.<br>.<br>.<br>این شد که اومدم.<br>سکوت همیشه خوب نیست!</font></i><br><br><br><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b>*******</b><br></font></div><br><font size="1"><b>بعدا نوشت:</b> امتحانات... امتحانات... امتحانات<br>و منِ خسته!<br>کی میشه تموم شه کلا؟!</font><br><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b>*******<br><br></b></font></div><font size="1"><b>بعدتر نوشت: </b>اون اتفاق هیجان آوری که تو پست مسخ شدگان گفتم بدجوری خوابید!&nbsp; انگاری که اصلا قرار نبود چیزی اتفاق بیفته!!!</font><br></div></div> text/html 2015-02-28T05:30:02+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * تو... شروع * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/256 <div style="text-align: center;"><img src="http://dl.topnaz.com/2014/05/fu4924.jpg"></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#ff0000">تو&nbsp;...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#3333ff">عقل ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: medium;"><font color="#666666">و دیگر هیچ ...</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">93/12/9</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">16:45</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#999900">*******</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#999900"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><i><font size="2">* در میان ذهنم رژه می روی و من فقط شاهد قامت <font color="#ff0000">تو&nbsp;</font>هستم!</font></i><div><i><font size="2">این روزها کارم شده سر زدن به تنها وسیله ارتباطیمان!</font></i></div><div><i><font size="2">و هی بی پاسخی</font></i></div><div><i><font size="2">و هی سکوت</font></i></div><div><i><font size="2">و هی <font color="#3333ff">بی نوتیفیکیشنی</font>...</font></i></div><div><i><font size="2">_______________________________________________</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">قبول کن مقصر خودت بودی.&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">&nbsp;خودت شروع کردی چرا؟!</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#009900"><b>*******</b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">** به قول <font color="#ff0000">تو</font>:</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">قصه به هر که می برم فایده ای نمی دهد</font></i></div><div><i><font size="2">مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی...</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#009900"><b>*******</b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">این روزها مثل آن روزها دلم لک زده برای پیاده سیر کردن شریعتی!</font></i></div><div><i><font size="2">آن روزها هدفی نبود اما این روزها فکر <font color="#ff0000">تو&nbsp;</font>یی هست!</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">این روزها دلم هندسفری می خواد.</font></i></div><div><i><font size="2">یه جفت کتونی نرم</font></i></div><div><i><font size="2">من، پیاده، آهنگی خاص با بیشترین ولوم، &nbsp;و جیب هایی که دستانم در آغوششان گرم شوند!</font></i></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><b>*******</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><br><font size="1"><b>بعدتر نوشت:</b> کلی پست ویژه آدمای مختلف دارم. حیف بود ویژه <font color="#ff0000">تو</font> هیچ نباشد...<br>.<br>.<br>.<br><b>بعدتر نوشت:</b> من به سلامی از تو ای <font color="#993399">دوست </font>گرفتار شدم...<br></font></div></div> text/html 2015-02-18T05:30:20+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * مسخ شدگان * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/255 <div align="center"><br><font size="3"><b><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQVFhUVGRkVGBcXFxQVFxcXGBcXFxgaFxcYHCggGBolHBUUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQFCwcHBwsLCwsLCwsLSwsLCwsLCwsLCwsLDcsKywsLCwsLCwsNzcsLCwsNyw3Kys3KyssKywrK//AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAADBAECBQAGBwj/xAA+EAABAgMEBwYFAgYBBQEAAAABAAIDESEEIjFxEkFRYYGxwQUTIzKR8AZygqHRQmIUM1LC4fEHJEOSstJT/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIAAwT/xAAdEQEBAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAARECEiExA1FB/9oADAMBAAIRAxEAPwDysOHdEtyPoVHHoiw4cgEXu6jI9Fwtel2hQIwZQTwVjCoEwWeVRpAEOqNDhogh3iEaCzFTa2KQ4d05o3d0CJDh3eKYcy63ip1QBg4b0SFDqj6PlV2svnjvWYvDhKzYQTMFuORVobRI7lmLCGrdzJGd5QrOZKW9ZgdBWAqVSLFkUrGtsiU4k4AKqsllO7RqpZ2gnKNapYuMJKstYKahxZrY2qPg4IboKfhs0py1CfBcGobWd3FUOLZC1orjNwOiZETAIBniJ+6y0Y8NwGk1ulM6OMhPGplRSLPSv+OCTay3waUqJY1660F0Ba7oP4Qe41HVh/VTaf1DNYMl0IgghA7upWvEgVSr4NStpId2uTXdBctrYz2Q1bQqMjzCM1lSuLeR6KtbF3Nut960Us8qlzbrcjzTJhUZ71qNKkNt9GgQ8ckSFDv+qLZ2Y5KSiHDuHMIrm3G8VLG3DmiRG3W8VmTEZPQ969alrDpkZoxbWH71q8NniHili1nh+bIq0Nt1yYssKenL+kqsJlx3BZizxdCW7RtQAbuCvbo4DRxXm7Za9Ke6irmam0a19o1J1LOt0Ugis51BS0V93grMk4Na6gJEjsP4XSRz1QxTpDJGsoJcZmQ2nAKtps2g8AkEynIbFSG+biNwVBtGHohp0gRI4ZlMwo1AZ+85pCyODoFTe03NArhIH8q0B10A6gCeBH5U4z0ViDjQOEv1TE57NYIA/KPGLmzutdkS37GfNYPwl2y2NFiQpyeCSBPzNmaj1XthZJhF5xcZdkeXQ5kSMxMVpjKe/H1RnMTZsGsTB94jWFH8G4z0pZAGX35c1OMy7THY3zPaAN4UtaCJtMwcDSXrrWf8S2S6V4bsn4hfZ4jmOvQyZkaxvadR97xXPGtuPoz2JWNDpTH7cfZTVhiNiMa9rtIEAg7jt37leLDUYWZ3a5aHcjauQWBDh1I2A/ZVLKe9oTUBoLnU1FQId00W1SYkO4zI805oUh+9aG+HdZkeabMOkP3rUsiEzxDxVrOzzZdQi2aGe9P1atyvY4Zk/Dy79oWZRjPDOYRIjbjOKuxnhH5uiJFZcZx5rMI5lYXDmrwWeK76uSKW3oOQ5q9naO9d9XJZi9jbR+q6UtFiyhvTljbR/wApWTbn3HKk1gW60TpPBYzgTpazPV+E7FN5yRhw6uzK6cooDxd4eis4eXMJwi5IidNePA4q77IDLROsUPQ606EQ4PfSH62i6do/pPRLMgaLnTpICc9UloWaAWvqDhValrs8OKybfPKTp00htn0RrMfsmONEsdDa5piTnMgtofsUO2dqw4YiQ4R03z14CUzIEY11bkzbGBtnc2G5hc+VWkE/0nDMrxpgFsZ5H6S0/Yf6V8yUYVEWI2K2Myj9KdJ4jEbl9s+B/iRtrhCY0YjRJwnOcv1D8auIXyu12GYIH6gHtzlMfanBG+Gbe6FFbEBlWZlSoph6zGFVfWdTTmPvQs64wArdm2gRIbXDXz9/ZHcxcsLyHxLZxolfFO2GeK6S+6fErbpXxDtlviuV/l9Fe4/42telBiMOLXAgbnCv3meK9XGbQLwf/GDh30Zp1ww4ZtcB/cvosdgkFH6TOjz8I6O8fZSmu5bsXKFPN2Zk3vlsKIIMobjkj2Fui+JpSo1yoKw3Zjqua1ni5DxwPNOFlIVPc0GK25DyPNOxhdg+9azIgDxj9XVEsAuxPl6hVslYx+rqr2NtIny9QszgPC+voiRW3IfHmoY3wfr6I0VlyHx5rCmiy9ByHNWs8Pxn/V1RyzxIGQ5qsNnjPAP9SU6XsbbsT5SsG2NGi7gtqC+TYny9VgWqLQpavPPg3nYoDIIvV1nUnzVxQWsqc1WhWHZJgSI9Zc6K0SxuBFJ11EEfZNQ2SA4ImgQ6monqjWChRC03mzA27McdSF2mNI6LAWtHqXOG0YyBWtCiuDqK8axXiZSBvDj+MFtxXPO156y2GUtgHIkj7rIdZpRiD/3A6vqR9l7GLAAEtSx+2YV3SGLag708d+13j0SiQPBa7WwkHdr504LNjwQ0OcNZEtzp1H2PqvUWKDpw3ywe0PGYp7zWQ+yTBb/VKXzNlL7aPqq56Rj6Z8GRD3LHDyuuuGx08R6fcL1LmrzXwAzTsjSRIzDf/EBv59F68wVfLlb7eR+JGXSvhvbbfGcv0F8RWMlhkvgfbzfHenj6b8an/G0QNtzAcHMe0/8Ajpf2r6nHdQCS+VfAVme62MLGkhgcXS1AtLeZC+rPEgMaiYpJT+v1uVNJchzdsUrkp5+wjSc/DylSzyHgubAIe9o/TPDcphtmx2YUOhuOyUOFkeZTcUUgjdT1QLR/LhZHmm4rbsDfP/2CzOsLPHM/38ipsTZiJ8vUK9kE47s38iidnQ7sX5f7gs1WZB8Cf7+iLaG+HCydzUAys8v39Fa1Dw4WTuaUnZeJAyHNDhnxomT1dx8SB8o5pJ8eUWIdz8EhnmNdf8q8zaYt5N2uO6RrJYz3zeOKZBRoTqlWhsx4oMF1XZ9EZjqHitSOXtDazOUh+Vod6HSOg0Eu2TpI7VhWmejRbVg0NEB7iDpAiQ3HGawaDZ6RmdZphKqH2i8thFwxbtw47NabiQQL2lMOrv8Ac1jfEUR74ZDfL+oCVc0Z79qleedb3xDejaLdjGFx4uwVxZIbwdGK4mVdXqFk2ywhzxotjESFZ+W6AdeM5mmM5UxTXZtlid44yIZ+kPIc8Zkfk5rreZJsrS2341exHlsNhNZTZ6E/4Km1QvPL9LtL7ky+59EF1yHEGxwiD1E/e9OMbN53tH+ea5X7qsx9L+CQP4OHTGbjxM16ELM7EsndQobNjGg5jH7uWmvVxPTydfS9sghzSNy/O/xrZdG2vaNZH3X6OevjvafZHf8Aa75ibGgOfOtK04ylxU9eutXz8avwV2S2z2YGV+NeO3RrozznOX7ty9Ba4fl2kV9VMYzQY0Uktrh+Vy6qzf8AAb1yN35/qb6f4UKdLxtmEnxBOVHDUUKH/LdmOapCJ03Slgd6vDA7t2OrmNihZmMfDhzOo8KrQim7Z/esLPeLkOmo81ouIlA96wsw3Z4/6hw+fqidnC7F+XqFFhMrQ76+q7s83Yvy9QkURo/6ep/X0U2plyFvDuaqR4H1/wBqvaneHByPNZjcRobEgfKFi2p/ixPq6rXtDvFgZDmvNW+NKI8/MmiPP259cf8AKRLr4yKJaXzcM0s918ZFWDMJ1TmjQjMHikIL6uz6JuwmhzKLDDXd3eCfhwcHHVhvVYLRKvptRnvw2KdVg7LRSoAOo4+o6hNusdARKci6QwOoyPRJQoYxmiwo0zsWl/rYh/Y7akU6+mCSdZS3Ut6PaCZDGQ1jWa9UvEcd1abcUUy2PJ9oMo4bQR6hanwzB7yPDBE5kCW7E8il7T2ZFc8ta0kg7pGu1eg+HbE6yu0nAOfIhtaAmhJ20p6qpPg76fQ2tFNwly/ARJrBhWxw0HHEi9XGuv7+qZPaml5ZAa3Gvpq+69M7jzeNP2q0NY0lxkvIu7Nd3roxuaZmaTc4agdg3barXZE0ySdhzphP8IHfXCCdY5Ln31qpLC0agHFK2hpmE3bH3Wjd1S9sDdJkpiQE81yrpB+7P/5uUpv+Mh/u98VyC8FBuxHjc7JEZ5HcOaBDaS8jA19USE6THbac1Kj0SjIeR5lNvlKFL2dJIxX+HDyPMpqJ5YXsYrMasZ8Y/VyKtYnXYny/3BDsX84/VyKvY/LE+XqFmG0vAHz9Fe1O8OFkeaB/2cf19Fa2Hw4WR5rA1bokokD5RzXk+04/iPO9y3e0Yt+D8rV5e2EF7uKWZMd9QlIjr4yKLanSI96kq914ZFdYkaBi7Pon+yGCTi7AEjM/hZ9lbMumaTr6YZokKPNp2AmW4e9a1jN4R+CuYmCzIUagTBiGYXKx0jQZEV7M+bpbSAs+GTNWY8gk+9nVbFVrutM5nbMqzouHBZEGLSqeDqcQtE1sgTAO6uyYp/nimYEM+Y6zJAshuVWjZmAQxvcV0cqJFsQcYemSRISbTQxxIlNxzMqYJgQA18gMDMBS4+TIc1c/zeKQAx1TkUsfKc0WG+RdMailX+Xj0U0q2h91ozzxQ7YL4kZ0BV7S0hrZ6whxm32gmhlh+EKG02bH+o/C5d/DnZ9h/wDS5DPJwnTiOmZUOpQDJpnrlzCrDiTiOI1zVf0kZVQs+/8Alw+PNOON2Fx5rOD/AA2ceac7y7D480A7ZHeOfq5FWsOET5eoQbHE8Yn5uRVrGaRPl/uCzUcHwPr6IfaDvDhZHmpa7wJfv6KtsHhwsnc0gt2k+ToXytXlrVEOkeK9T2gy9C+ULy/aIk45lMFZVoNQgsbN/A1RYjJkIEV0nADCRXWAXvakCgHv1VILrp4oFndV2amC667inA0Yb6eidhuwWUHU9E7BfguddI1GLnYIEKIrOiKPa0sNFoPfMCQ1hZTIl3gm3mgzCUV6qxkd3vn0T8N/htzPILBssWQ4rVhPuDM9FUQ1HuqzIc1Vz/E4lBdEqzIKulfOZWoRCcJmc8ClJmW6fojNOORSrnXeKkrWh1G66Ib3XxPCiFEcaIbokngkYbVjGv8AxDf6PfquWbP3MLkHHmoTxpnYZy9KKNKhGSBZ4l7HUeSK00OYWphp3lbvn797E7p3YfHmkokSbG7RPmmgbkPfPmEE5Z4koprrKvZHyD97eoSMOJfnvKPZn+bL8JB9r/Bl+/ootBuM480Fh8P6sOC6N5W8Vgm3OvQ8gvL9psvnZMr0duIuE4SC812nGFZYE/6TAyYz6gJOM68KaiiRn3hml4z74yK7SBSzvq7NFgvunMoMF1Xbz+FRjrrsyqwNCdBXYnGuqFmad0cE3DNQudjpy0YRqpa9Dhmp94qzTiuZXabvBNuOGYSTXENR4sSgx8wSG9CNBJa0J9wZnosOxWkSkcVqMiUCya0yatyCgG96pcxajIKzYl5bQ6eOSXieXfNEY/HJAiuohgojsEGK+9VXiPQXuOlhUIIvfM2rkppHYuWLzZi69aZD96QazSbU+m4phhIV0NMGjePNGMYaLQNU5++CRD6BS18zslrUKaEOJIzxKYguqUjCeNI7uSZgnYVhWg1x0NUpq0U3WmZ180s2WjjrVY8e60bJpZXtKKDo7JLynaDq8Vr9oROCwLbElxIVcwUpaXSLc+iSiRJvGRRbY6ZbuPRIl3iDIrvIk1CfLSlt6KIbhomu1Bguq7NRCN05lOGHw6gnuWhDN4e9Sy3Op6J2E+ortXOxUaXe6vfvFc2NKaVfFvHIBDdFnOqjxUYfFOirOtGFdYWe6LdURX4ZqvFmzBtV/HV1WpA7RxE8K5T/ANLyLY5DsdXVMWa133cOSLyl7Sz9og1J/wBBOMtdZrwUK2SD5ai5asDtQtlwHqpvNjenrGR8ckJ0SiyoNtB1oxj0U6cMPioBiHEY7kJ8VCEaQQ2Cd4uQtPcFKxeda67jL/aOIhljrCzu/Ah6ya/+2qSZ06UoZjmutjmbhxakZGSYgxZmWvUs1j5vOQRoUY6ZG4Iw6ee4kT1puDHp7os2EaVOpMPfgcOvv3rUsefaKgDYhxI+1BDhjOuCWtcaizA9o20EHdMLDttom0ZhWtcSYf71LOtTrrcwu3PITa3TLczTgULSvjIqkaRLa1meSmYLxkV0wLQTVw39FeBRpzKDDfU59AiQTNpnvWphtzhKm5Hhz0gl5U9EY0w3qF4u2LNx9VLImOZS7cTwUQzR2ZWwjvdd3yC6MTTNA0rvopiHDNbGXBvcENkS87hyUTm45IWlU+9SULsiEMJz5pp1sujMLOnOGdQBP3/0ER2AzC2M2YVrOk3PonoXaJmQvOuiSLePJXgx6muxReIdemZbwZ7p/Zc21XBPGn3KwLPFm2pwn1V4drIaK7OanwOvQfxGS5Zn8TvXI8G1k95OG6gxdI/Ufumi6Q9OYWXAfJjjM4u27SnBEphs5hdeo5ym2uOkclaFEvmmoJRrxpy3dVdkS/PYAN0plFhaMSLcJ3alLotGne1Id/cMt/oj6YkNkwpxjsSLemNnrglIlonMbFUvE57iOSTjRbx20WkYCO43/epJ2o3QMkTvKPnv5INpiHRGYXWQA2qWk0AVn0VZHTG4FVjvvNO/oo0r4yK6SMPAcJu1maNB8plvSlndedn0TdnN05lTTDc6Dgi8ffsIJNPRXeaiu0+/uoXqWiqo0SnxUsdUqNLHigqvw9Oa6PKm2ahzqeirGdUZpFqo85yHVQCL09vRcHXjkEuX1dmqxKYcSTHS1z5zH3kiF9BmEj3koZz/ALlaNHqMwq8WPufUVQ2OqapeJGvNrtUMj1KnGaNkfJvrJXjuuAbS3mFmwI93ZinBFGi2YlUIxmhx5KUp34XIxmdZ3SY6c8Xe8k6592Y/bzCxWRJMeN7k8Ivhj6eYV2INtieJ9PVFhvGmZzwGWKQa8959PVS1/imv6RzKLCea8lhOGPVMxIsmjgkdO4RuPVdEddGbeinCZjWi8BuKUdHvO4dUO0RrzeKTdFvuyHVVOQZa+jzs/CDHiTaOHBUZFo/3qQnPOiJblcgWjOvNnt6KjzfGRQo7yCAcZqukS8ZFVjHLK4TdqrxwTNlddOZWbAd5jvTFkfJpzKnqGNYig4KXuqEARKKNOZoCuazEN4qqh1DxQYcQTKkxLplvWK0V9PRDivqM0N8WgA3INoeQW5pkAz3Sccglw4Xq6+gQnRKngltOjjv6K5yEPieHx6q1od5dxlzl1SencHvWixIk5BXidMad4ZFXhxPNn0CSZEvCU8CiMcK5ow6YZEucCm2xaNzCzTE8OmxMtiG4BtCLGa3e+5f4XJbSdvXKcZlMfdfm7kmBFuDh0/Cz4Ro7M8kwxwLN7QD9wrsczbYnifT1RYMTxfp6pHvPEB3HmiNieJP9vVGKaLYlwy39V1oiyaPpSkN9x31cyqx4lwfT0RjDRot5uRSne3zkFMZ95uRSxffOQVSNowf5/epUfEuiuxDY8X5+6IMV10cEyC0Z8QTbPaqufeGpCc+oVS68Fcg01AdU5okCLdPFJQjIk4K0J1012osMrYbaKen56K74kyKrPMS4N5HI/lF72ons4rl4rlNQotTrwXGLQ8UkyJedwUiICx3FPirTLokmgzlggxIlWzrihRDQZhUiOvBOBZ0S87VglgceKhz7xQWHGqqRNq2ldCkvvDchTp6KXuqFeI0SKb+7VkuhvxQ3uw24KgOK2DTGld4JlsTy11pHSGii6VQpsXK0e9UJbTXKfE6Xg4HjyTUPyH5RzC5cmoQ7+YMj0Vx/MHy9VK5Bg0DyHNyi0eUfTzXLkf6QY3mHFBOJ4dVK5VAC39XvUqO8g4LlyRUN8wXRfMuXKg5mBz6LjguXIJx/lh+/1FSfMPexcuUL5EfieHJCheU8Vy5ZUXfgMx0VHeYceS5csCsbzu4ckIYFcuXSfHOodgF2sKFywW/PRQVC5YJ1IgxClchUMLly5Bf/2Q==" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -9px;" data-sz="f" name="BcUHzFOXLlR-yM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫تنهایی زن‬‎" height="298" width="298"><br><br><br>ای هستی از <font color="#FF6600">مستی </font>چه ترس؟!<br>از <font color="#666666">مسخی </font>بترس...<br><br>ترس معنا می شود با بودن تو، بدون <font color="#993399">حضورت</font>...<br><br>وقتی کنجکاوی در درونت<br>پرسش های در ذهنت<br>یادها در قلبت<br>گرما در دستت<br>مهر از نگاهت<br>شوق دیدار از گام هایت<br><br>همه رخت ببندد از وجودت<br>مسخی را مهمان باش دوست من...<br><br></b><font size="2"><br>93/10/16</font><font size="2"><br></font><font size="2">23:53</font><font size="2"><br></font><font size="2">وقتی مسخی ها را دیدم...</font><b><br><br></b></font></div><br><br><div align="center"><font size="3" color="#999900"><b>*******</b></font><font color="#999900"><br><br><font size="2"><br></font></font></div><font size="2"><br><i>* مستی را از حافظ ، <font color="#CC6600">مسخی </font>را از من بپرس<br>چنان بسطی دَهَمِشان که بدانی مسخی چقدر از مستی بدتر است...<br><br></i></font><div align="center"><i><font size="2"><b><font color="#009900">*******</font></b><br></font></i></div><i><font size="2"><br>** دلا تا کی اسیر یاد دیاری؟!<br>ز هجر یار تا کی داغداری؟!<br><br></font></i><div align="center"><i><font size="2"><b><font color="#009900">*******</font></b><br></font></i></div><font size="2"><i><br>** همه ترس دلم<br>همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد...<br>.<br>.<br>.<br><br>تا به قبل از 25بهمن امسال فکرمی کردم عشق خیلی سخته. تحمل ناپذیره!</i><i><br>می گفتم سخته تحمل شرایطی که دلت چیزی/کسی رو بخواد و بهش نرسه!<br>اما حالا...<br>بزرگتر شدم!<br><font color="#990000">امان از زمانی که عقلت چیزی/کسی رو بخواد و بهش نرسه. <b>الامان</b>...!!!</font><br>.<br>.<br>.<br>باید کسی رو به عنوان همراه پذیرفت که در ابتدا انتخاب <font color="#666666">عقل </font>و سپس تاییدیه <font color="#993399">قلب </font>باشه.<br>.<br>.<br>.<br></i><font size="1"><i><font size="2">عجب! آیا همه چیز اتفاقی است یا حکایتی ممکن است رخ دهد؟!</font></i><br><br><br></font><br></font><div align="center"><font size="2" color="#FF0000"><b>*******</b></font><br></div><font size="2"><br><font size="1"><b>بعدا نوشت:</b> یه اتفاق هیجان آور شاید تو زندگیم رخ بده. سخته و عجیب اما اگه بشه یه شِبهِ رویا به حقیقت می پیونده.<br>یه اتفاق کاری!<br>خدا جان پلیز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"></font><br><br></font><br> text/html 2014-10-28T05:30:00+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * این روزها * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/253 <div align="center"><font size="3"><b><img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2013/7/1373968738314177.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br><br><br>به احترام حسین (ع)...</b></font><br><font size="3"><b>سکوت...!</b></font><br></div><br><br><br><br><div align="center"><font size="3" color="#999900"><b>*******</b></font><font color="#999900"><br></font></div><br><font size="2"><br><i>* این روزها... حال من مثل روز روشن نیست!<br>این روزها سگ واره های مشکلات از سد پیراهن گذشتن و به مرز استخوان رسیدن!<br>این روزها دلم هیئت می خواد که اگر اشکی آمد راحت تر به نام محرم ثبتش کنم!</i><i><br>این روزها بی مهلت برای حل مسئله قبلی، مسئله بعدی دارد مطرح می شود!<br>این روزها به احترام حسین انگار همه چیز سیاه شده است!<br>این روزها نمی دانم چرا هی سردم می شود!<br>این روزها بلا از آسمان نه از زمین می بارد!<br>این روزها کارهـایم غیر منطقی گیر است!<br>این روزها ذهـنم درگیر درگیر شده است!<br>این روزها وجدانم دائم در عــذاب است!<br>این روزها خسارت فــراوان شده است!<br>این روزها بدجوری دارد بــد می گذرد!<br>این روزها، روزهایم <font color="#3333FF">شب </font>شده است!<br>93/8/6<br><br></i></font><div align="center"><font size="2"><i><font color="#006600"><b>*******</b></font><br></i></font></div><font size="2"><i><br>** خدایا با همه اینا کنار میام!<br>اما مشکلی که داره وجدانمو آزار می ده رو <font color="#CC0000">بخیر </font>بگذرون...<br><br></i></font><div align="center"><font size="2"><i><font color="#006600"><b>*******</b></font></i></font></div><font size="2"><i><br>*** <font color="#666666">التماس دعا</font>...<br>فقط دعا...</i></font><br> text/html 2014-09-23T05:30:38+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun *دل نبند * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/252 <div style="text-align: center;"><img src="http://uploadax.com/images/55033133639760326315.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><b>آدم هایی می آیند توی زندگیت</b></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>که با یک برخورد <font color="#cc6600">رشدشان </font>می دهی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>قلندر که شدند پشت می کنند به تمام <font color="#999999">وابستگی </font>هایت، به تمام تصوراتت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>یاغی می شوند با <font color="#663366">افیونی </font>دیگر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>انگار نه انگار تو در نزد خویش بزرگشان ساختی!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>در حالیکه یکی بودند مانند تمام <font color="#6633FF">یکی </font>های دیگر...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ناخواسته اینگونه می شوند!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>پس...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc0000"><b>دل نبند!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">93/2/19</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">12:50 بامداد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#999900">*******</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">* دلت گرفته؟</font></i></div><div><i><font size="2">نمی پرسم: ز چه!</font></i></div><div><i><font size="2">می پرسم: که چه؟</font></i></div><div><i><font size="2">.........</font></i></div><div><i><font size="2">ما دیده ایم! این دنیا ارزش ندارد.</font></i></div><div><i><font size="2">مخور غصه جانا!</font></i></div><div><i><font size="2">93/2/21</font></i></div><div><i><font size="2">4:25</font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#009900">*******</font></i></div><div><i><font size="2">** اومدن بعضی آدمارو جدی نگیر!</font></i></div><div><i><font size="2">بعضیا میان که فقط رفتنو یاد بدن...</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">هیچگاه به آدم ها عادت نکن</font></i></div><div><i><font size="2">خدارو چه دیدی؟! شاید <font color="#ff0000">این</font>، همون نماینده درس رفتن باشه!</font></i></div><div><i><font size="2">عادت که بکنی؛ تو می مونی و <font color="#cc9933">سکوت و لبخند و سقوط</font>...</font></i></div><div><i><font size="2">93/7/1</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#009900">*******</font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#009900"><br></font></i></div><div><i><font size="2">*** سلاااام!!!</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">&nbsp;نمی دونم چی شده! زود از کنار وبم گذشتم! اصلا فکرشو نمی کردم که انقدر زود تنهاش بذارم! از بس<font color="#339999"> بی معرفتم</font> دیگه!</font></i></div><div><i><font size="2">نمی دونم حرفامو کجا دفن می کردم که اذیتم نکنن! درددل هام همه اینجا بود، پس یعنی این ایام درددلی نداشتم؟!</font></i></div><div><i><font size="2">مگه میشه...؟!</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">اونقدر دور شده بودم که وقتی وب رو باز کردم صدای آهنگ متعجبم کرد! بعد دیدم آهنگ وب خودمه که در حال پخشه! (دوسش دارم آهنگ رو... <font color="#999999">به این عکسها خیره شو خیره شو. به اون روزهای پر از خاطره. نخواه گرمی خواب چشم کسی. بذاره بیداری یادت بره...)</font><br>تو این ایام غیبت چندین بار سر زدم، وسوسه شدم که بنویسم اما وسوسه کجا و عمل کجا؟!</font></i><div><i><font size="2">تا الان...</font></i></div><div><i><font size="2">چندین من نوشته رو خوندم و یاد اون موقع ها افتادم که چقدر اهل نوشتن بودم! (ساعت 1:36بامداد. و من مشغول خوندن پست های قبلیم!!! احساس غریبگی دارم با خودم!)</font></i></div><div><i><font size="2">و بالاخره وبم رو دوباره در آغوش گرفتم...</font></i></div><div><i><font size="2">اما... ذهنم تنبل شده! شدیدا تنبل شده! اصلا بلد نیست دیگه بنویسه! (اگه بدونین چقدر سخت همینارم نوشتم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/18.gif">)</font></i></div><div><i><font size="2">الانم من نوشته رو از همون دفتری که منبع نوشته هامه برداشتم وگرنه <font color="#6600cc">مغز </font>و <font color="#ff0000">قلبم </font>با هم تعطیل شدن!</font></i></div><div><i><font size="2">نه از چیزی به وجد میام! نه دوست دارم کسی رو ببینم! نه دوست دارم برم جایی! نه دوست دارم کاری کنم! نه....</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2" color="#666666">دیگه تمامم ماسکه شده..........................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!</font></i></div><div><i><font size="2" color="#999999"><br></font></i></div><div><i><font size="2">یک زامبی انسان نمای پر دغدغه و درگیر!</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">اونقدر اسم های عجیب به خورد ذهنم دادم دیگه برای از دل نوشتن غریبی می کنه!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></i></div><div><i><font size="2">ذهنمم مثل خودم عجیب شده!</font></i></div><div><i><font size="2">عجیبه، نه؟!</font></i></div></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ff0000"><b>*******</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><font size="1"><b>بعدا نوشت: &nbsp;&nbsp;</b>چقدر زود می گذره! &nbsp;&nbsp;نزدیک به یک سال شد!</font></div><div><font size="1">از اون پست دردآور <font color="#6600cc">* نبودنت را می اندیشم *</font> ! چقدر تنها بودم اون روزها! وای چقدر تنها بودم و چقدر حتی وحشتناک!!!</font></div><div><font size="1">و حالا سالگرد اون عزیزی شده که در مراسم ختمش بغض من در کنار استکان چایَش درپیش چشم همگان ترکید!</font></div><div><br><font size="1">چقدر زود دیرشد! چقدر زود یک سال از رفتنت گذشت <b>ای تنهای استوار</b>...<br>_________________________________________________________________<br><br><b>بعدتر نوشت:</b> یه روزی میرسه بالاخره که دلت برام تنگ میشه! <br>اونقدر که همش یاد خاطراتم می افتی!<br>حسرت با من بودنِ دوباره رو می خوری.<br>دوست داری کنارت باشم!<br>میفهمی هیچ کس نمیتونه جای من رو برات پر کنه!<br>خیلی وقته ندیدمت!&nbsp; چند سال داره میشه که ندیدمت؟ که نفهمیدمت؟ که نشنیدمت؟<br>....<br>نمیدونم کِی! اما <font color="#FF0000">مطمئنم</font>!<br>یه روزی میرسه بالاخره که دلت برام تنگ میشه...<br>93/7/4<br>2:02 بامداد<br></font><br><font size="1">_________________________________________________________________<br><br><b>خیلی بعدتر نوشت: </b>آهنگ وب رو عوض کردم. دیگه نیازی نیست خیره شیم به این عکس های پر از خاطره ای ک تو آهنگ قبلی می گفت!<br>الان بحث اینه: درد دلمو من با کی بگم...؟!<br>93/7/14<br></font></div> text/html 2014-04-27T04:30:58+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * واقعیتی تلخ 3 * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/247 <b><font size="3"> </font></b><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1390/07/21/100856627546.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3">به لیست داروهای ضد سرطان نگاه میکنم<br>1.<br>2.<br>&nbsp;3.<br>.<br>.<br>.<br><br>10.<br>&nbsp;11.<br>12.<br>.<br>.<br>.<br><br>این همه دارو فقط برای یک بیماری؟!</font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br>این روزها یاد سرطان در من مملوء شده!</font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br>مرگِ فامیلِ یک دوست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; علت <font color="#663366">سرطان</font><br>انتظار مرگ دو مادر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;علت <font color="#993399">سرطان</font><br>ناراحتی یکی مثل من &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;علت <font color="#cc33cc">سرطان</font><br>بی پدر بزرگ شدن دو پسر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علت <font color="#cc66cc">سرطان</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br>خدا را چه دیدی!&nbsp;</font></b></div><div align="center"><b><font size="3">شاید یک روز دوستِ من نیز نوشت:</font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br>مرگِ یک دوست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; علت <font color="#ff99ff">سرطان</font></font><font size="3"><br><br></font></b><font size="2"><br>92/3/13<br>1:30</font><b><font size="3"><br><br><br><br><font color="#999900">*******</font><br></font></b><div align="right"><font size="2"><b><br><i><br>*</i></b><i>&nbsp;باز هم من و اتوبان همت!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>تابلویی روبه روی سازمان انتقال خون:</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><br></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>از کیمیای <font color="#cc0000">عشقت</font> پاییز من بهاریست<br>زیرا که در وجوم خون رگ تو جاریست<b><br></b></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><br></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>نجات جان یک انسان نجات چندین <font color="#33cc00">زندگی</font> ست...</i></font></div><font size="2"><i><br><font color="#009900"><b>*******</b></font></i></font></div><div align="center"><font size="2"><i><font color="#009900"><b><br></b></font></i></font><div align="right"><font size="2"><i><b>** </b>لیلا فروهر تو یکی از آهنگاش میگه:</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><br></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><font color="#999999">بعضی حرف ها رو باید دید<br></font></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><font color="#999999">بعضی حرف ها گفتنی نیست!</font></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><br></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>چقدر زیبا گفته...</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>سَرسَری نگذریم! یک ثانیه فکر میخوام فقط! <font color="#660000">توقع</font> زیادی ست ؟!</i></font></div><font size="2"><i><br><font color="#009900"><b>*******</b></font></i></font></div><div align="center"><font size="2"><i><font color="#009900"><b><br></b></font></i></font><div align="right"><font size="2"><i><b>***&nbsp;</b><span style="font-size: small;">درسا!</span></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>همون کوچولویی که عید پارسال خواستم برای مادرش دعا کنید حالا تنها شده! مثل علیرضا!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>علت: <font color="#330033">سرطان</font>!!!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>.</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>.</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>.</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>روز اول عید (93/1/1) من و درسا با هم دوست شدیم.&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><br></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>به من میگفت تو رو خدا داده؟!&nbsp;</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>مونده بودم چی بگم!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><br></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>عزیزترین با صلوات شمار داشت نذرشو ادا می کرد. &nbsp;گرفت دستش، گفت از اینا برای مامانم می خری؟!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>مونده بودیم چی بگیم!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><span style="font-size: small;"><br></span></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><span style="font-size: small;">مجلس ختم مادرش بود. دستمال که تعارف می کرد، می پرسید: می خوای برای مامانم گریه کنی؟!</span></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>مونده بودن چی بگن!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i><br></i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>خلاصه کلام، یه بچه 2ساله توان صحبت رو از من 22ساله گرفته بود!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>.</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>.</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>.</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>دلم براش تنگ شده. یه فرشته کوچولوی خوشگل بی نظیر!</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>نگران الآنش نیستم! الآن به کودکی و بازی می گذره.</i></font></div><div align="right"><font size="2"><i>نگران آینده شم! وقتی به یه عزیزترین نیاز داره و می بینه عزیز کنارش هست اما <font color="#993300">عزیزترین</font>...</i></font></div><font size="2"><div align="center"><i><br></i></div><div align="center"><i><br></i></div><i><br></i><font color="#CC0000"><b>*******</b></font></font><b><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><font size="1"><b><br></b></font></div><div align="right"><font size="1"><b>بعدا نوشت:</b><font color="#CC0000"><b>&nbsp;</b></font>4آبان 91 و 8فروردین 92 و 7اردیبهشت 93 واقعیت تلخ 1 و 2 و 3.</font></div><div align="right"><font size="1">انگار هر سال یه واقعیت تلخ نوشت باید باشه. یعنی سال 94 چی میشه؟!</font></div><div align="right"><font size="1">خدایا دیگه نباشه که ننویسم از این ها!</font></div><div align="right">_____________________________________</div><div align="right"><br></div><div align="right"><font size="1"><b>عکس نوشت</b>:&nbsp;<a href="http://www.beytoote.com/scientific/midanid/ribbons2-symbol-disease.html" target="" title="">آیا می دونستین هر روبان رنگی نماد یک بیماری ست؟!</a></font></div><div align="center"> </div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><b><font size="3"> </font></b> text/html 2014-03-27T04:30:00+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * غرق در تو * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/245 <div style="text-align: center;"><img src="http://louh.ir/eni-media/2014/01/1476603_758275144200716_156299302_n.jpg" alt="" align="bottom" height="389" hspace="0" vspace="0" width="585" border="0"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><font color="#33ff33">تو</font>...</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>به اسارت می کِشمت میان شعرهایم!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>گمان نکن می توانی از من بگریزی!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>قفسی می سازم از الفبای مادری!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>از حروفی چون " د &nbsp; و &nbsp; س &nbsp; &nbsp;ت" و فعلی چون داشتن!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>فعلی که به تنهایی حال مرا در بر نمی گرفت اما با این حروف&nbsp; ویژه من می شد!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>&nbsp;تو را <font color="#3333ff">نداشتم</font> اما دوستت <font color="#cc0000">داشتم</font>.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ای مربیِ غافلِ دوست داشتنیِ من، شنا را یادم دادی و حواست نبود که من مدتی ست <font color="#cc6600">غرق</font> خودت شده ام؟!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>میان رقص کلمات در آغوشت می گیرم.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>من در 'نوشته هایم' هر کاری بخواهم می کنم!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>من به شعرهایم زنده ام...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>زیرا میانشان<font color="#993399">&nbsp;"من"&nbsp;</font>پوشیده است...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>زیرا میانشان <font color="#993399">رازهایی</font> خفته است...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">92/12/21</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ماه گرد مبارک!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#999900"><b>*******</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">* دفترم را می گشایم</font></i></div><div><i><font size="2">چشم هایم را می بندم!</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">صدای <font color="#c0c0c0">یاسر</font> در گوش هایم می پیچد:</font></i></div><div><i><font size="2">از چی بگم برات؟!</font></i></div><div><i><font size="2">انتظار داری چه چیزی از جیب من در آد؟!</font></i></div><div><i><font size="2">به جز کاغذ سفید پاره؟!</font></i></div><div><i><font size="2">خب آره رفیق! حرف توشه ولی با خودکار سفید...</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">چشم هایم را می گشایم</font></i></div><div><i><font size="2">دفترم را می بندم!</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">همچنان <font color="#ff0000">پر از ناگفته ام</font> اما توان نوشتن نیست گویا...</font></i></div><div><i><font size="2">بگذار رژه بروند کلمات... برقصند جملات...&nbsp;</font></i></div><div><i><font size="2">من هم جشنی به پا میکنم برای تمام نوشته هایم!</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">از چی بگم برات؟!</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#006600"><b>*******</b></font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">** شجاعتم را مدیون تو هستم!</font></i></div><div><i><font size="2">سهم کمی نیست...</font></i></div><div><i><font size="2">نداشته دارا شده ام را!</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">.</font></i></div><div><i><font size="2">ای&nbsp;<font color="#999999">تو</font>!!! می تونستم کنارت باشم و تبریک بگم اما نخواست! نشد!</font></i></div><div><i><font size="2">سال نوت مبارک...</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2" color="#006600"><b>*******</b></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><i><font size="2">*** <font color="#993399">سال نو</font>&nbsp;<span style="font-size: small;"><font color="#993399">مبارک</font></span></font></i></div><div><i><font size="2">آرزوی سالی بی غم و پر از شادی و موفقیت نمی کنم، تا سال های پیش چنین آرزوهایی بود و بی نتیجه!</font></i></div><div><i><font size="2">اصلا باید غم و دلتنگی باشه که شادی معنا پیدا کنه.</font></i></div><div><i><font size="2">آرزو میکنم که یاد بگیریم:</font></i></div><div><i><font size="2">لذت بردن رو</font></i></div><div><i><font size="2">کناراومدن رو</font></i></div><div><i><font size="2">صبور بودن رو</font></i></div><div><i><font size="2">قدردونستن رو</font></i></div><div><i><font size="2">خدایی بودن رو</font></i></div><div><i><font size="2">مهربون بودن رو</font></i></div><div><i><font size="2">پر تلاش بودن رو</font></i></div><div><i><font size="2">و &nbsp;خلاصه "خوب" بودن رو</font></i></div><div><i><font size="2">خوب که باشی کم غمی! و شادی و موفقیت خود به خود میان سراغت...</font></i></div><div><i><font size="2">92/12/29</font></i></div><div><i><font size="2"><br></font></i></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#cc0000">*******</font></b></div><div><br></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><font size="2"><b>جدانوشت</b>:&nbsp;سلام مجدد!</font></div><div><font size="2">از چی بگم برات؟! از کجا بگم؟! اوففففف کلی حرف دارم برای زدن! به اندازه کل این چند ماه...</font></div><div><font size="2">کامپیوتر رفت تعمیرگاه، خرج قشنگی هم رو دستمون گذاشت، چند روز خوب بود اما دوباره تنهام گذاشته!!! مجدد مشکل پیدا کرده!</font></div><div><font size="2">گفتم وقتی برمی گردم که یا کامپیوتر درست شده باشه</font><font size="1"> (چون برخی من نوشته هام توش بود و یه جورایی منبعم حساب میشد</font><font size="2">) و یا بخش ویژه نوشتن مغزم!</font></div><div><font size="2">خب کامپیوتر که همچنان بی معرفته اما ذهنم یه تکونایی خورده، البته چون عامل محرک داشته!</font></div><div><font size="2">دقیقا 20 بهمن ساعت 15:05بود که با این عامل محرک آشنا شدم و دقیقا 15 اسفند ساعت 16:20 بود که با این </font><font style="font-size: small;" color="#660000">عزیز&nbsp;</font><font size="2">به ناچار خداحافظی کردم</font><font size="1">&nbsp;(به امید دیدار مجدد آن بانوی دوست داشتنی!)</font></div><div><font size="1">[نفس عمیق] و [<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">]</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">علت اصلی بازگشتم&nbsp;دو نفر بودن!</font></div><div><font size="2">وبم و A.A!!!</font></div><div><font size="2">ممنونم وبم که حرفامو گوش میدی و جایی هستی که نیمچه! تخلیه ی ذهنی رو درونت انجام میدم.</font></div><div><font size="2">و ممنونم A.A، همراه همیشگی.</font></div><div><font size="2">من که برگشتم منتظر بازگشت توام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">این من نوشته قرار نبود امروز گذاشته بشه. قرار بود من نوشته بعدیم</font><font size="1">(متن آینده) </font><font size="2">رو امروز بذارم اما دلم نیومد بعد مدت ها با یه تلخ نوشت شروع شه...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">و اما مسئله آخر، با افزایش مشغله <font color="#3366ff">احتمالا</font> زمان پست گذاشتنم نامنظم میشه؛ منظورم اینه ممکنه مثل روال گذشته نتونم هر دوهفته یه پست بذارم...</font></div> text/html 2013-11-28T05:30:42+01:00 ghalamesiyah.mihanblog.com Sun * تا اطلاع ثانوی تعطیل! * http://ghalamesiyah.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mreza69.persiangig.com/27wvhtw.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نچ</font><font size="1"> </font><font size="3">فعلا نمیشه که باشم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">منبع نوشته هام کامپیوترمه که یه هفته ای میشه که انگار نیست!&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">یعنی جسمش هست اما خودش نیست!&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">یعنی روشن نمیشه!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من هم فراغ بالی ندارم که نه کامپیوترو ببرم درست کنم و نه من نوشته ای جدید رو لااقل بیارم روی کاغذ وگرنه هر چند با موبایل، نوشتن قالب من نوشته م سخته اما این سختی رو می پذیرفتم و وبو تنها نمی ذاشتم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کرکره وب رو چند وقتی می کشم پایین که یا کامپیوترم روشن شه و یا بخش ویژه "نوشتن" مغزم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000">تا اطلاع ثانوی تعطیل!</font></div>